AutoProbe™ AP250 Probe point Holder

Custom probe tip holder for use with the Autoprobe™ AP250 probe tip – #460-105.